Dữ liệu biên mục

Essentials of organizational behavior
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81648
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Robbins, Stephen P. ; Judge, Tim
Thông tin xuất bản: Pearson
Tình trạng vật lý: 365 p.
Từ khóa: Organizational behavior ; Organizational behavior ; Organisationsverhalten ; Hành vi tổ chức; Hành vi tổ chức; Tổ chức
Danh mục: Quản lý kinh doanh
Môn học: (7340101) Ngành Quản trị Kinh doanh, (MSN3010) Hành vi tổ chức, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)