Dữ liệu biên mục

The physics of semiconductors : an introduction including devices and nanophysics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81598
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Grundmann, Marius
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 702 p.
Từ khóa: Vật lý ; Chất bán dẫn ; Công nghệ Nanô ; Semiconductors ; Nanotechnology.
Danh mục: Vật lý
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3347) Vật lí bán dẫn
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)