Dữ liệu biên mục

Statistical physics : an introduction. With 71 Figures and 7 Tables
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81581
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Yoshioka, Daijiro
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 206 p.
Từ khóa: Statistical physics ; Vật lý thống kê
Danh mục: Vật lý, ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3608) Cơ học thống kê , (E-journals) ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: 1. Thermal equilibrium and the principle of equal probability -- 2. Entropy -- 3. The partition function and the free energy -- 4. Ideal gases -- 5. The heat capacity of a solid, and black-body radiation -- 6. The elasticity of rubber -- 7. Magnetic mater
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)