Dữ liệu biên mục

Statistical physics : including applications to condensed matter. With 63 Figures
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81580
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Hermann, C.
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 279 p.
Từ khóa: Statistical physics ; Condensed matter ; Vật lý thống kê ; Chất ngưng tụ
Danh mục: Vật lý, ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3608) Cơ học thống kê , (E-journals) ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Statistical Description of Large Systems. Postulates of Statistical Physics -- The Different Statistical Ensembles. General Methods in Statistical Physics -- Thermodynamics and Statistical Physics in Equilibrium -- The Ideal Gas -- Indistinguishability, t
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)