Dữ liệu biên mục

Soft matter physics. (First edition.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81572
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Doi, M., 1948-
Thông tin xuất bản: Oxford University Press
Tình trạng vật lý: 270 p.
Từ khóa: Chất mềm ; Chất ngưng tụ ; Vật lý học chất rắn ; Vật rắn đàn hồi; Soft condensed matter -- Textbooks.
Danh mục: Vật lý
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3392) Mở đầu Vật lí vật liệu mềm và các hệ y sinh
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)