Dữ liệu biên mục

Quarks and leptons : an introductory course in modern particle physics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81566
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Halzen, F. ; Martin, Alan D.
Thông tin xuất bản: Wiley
Tình trạng vật lý: 421 p.
Từ khóa: Lepton (Vật lý hạt nhân) ; Vật lý nguyên tử ; Quarks. ; Leptons (Nuclear physics)
Danh mục: Vật lý
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3378) Thực tập Vật lí năng lượng cao và vũ trụ học
Năm xuất bản: 1984
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: A Preview of particle physics -- Symmetries and quarks -- Antiparticles -- Electrodynamics of spinless particles -- Dirac equation -- Electrodynamics of spin-1/2 particles -- Loops, renormalization, running coupling constants, and all that -- Structure of
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)