Dữ liệu biên mục

Physical biology of the cell. (2nd edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81556
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Phillips, Rob, 1960- ; Kondev, Jane ; Theriot, Julie ; Garcia, Hernan G. ; Orme, Nigel
Thông tin xuất bản: Garland Science
Tình trạng vật lý: 1089 p.
Từ khóa: Sinh lý học. ; Tế bào học.; Sinh vật học tế bào ; Biophysics. ; Cytology.
Danh mục: Giải phẫu & Sinh lý học
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3392) Mở đầu Vật lí vật liệu mềm và các hệ y sinh
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Why : biology by the numbers -- What and where : construction plans for cells and organisms -- When : stopwatches at many scales -- Who : "bless the little beasties" -- Mechanical and chemical equilibrium in the living cell -- Entropy rules! -- Two-state
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)