Dữ liệu biên mục

Problems and solutions on mechanics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81515
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: World Scientific
Tình trạng vật lý: 770 p.
Từ khóa: Mechanics, Applied. ; Cơ học ứng dụng
Danh mục: Sách, Cơ học và Khoa học vật liệu, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY2301) Cơ học, (PHY3510) Mở đầu Thiên văn học, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1994
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)