Dữ liệu biên mục

Introduction to thermodynamics and heat transfer: Engineering (2nd ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81495
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Çengel, Yunus A
Thông tin xuất bản: McGraw-Hill
Tình trạng vật lý: 865 p.
Từ khóa: Thermodynamics ; Heat -- Transmission ; Nhiệt động học ; Nhiệt
Danh mục: Kỹ thuật điện & điện tử
Môn học: (7440102) Ngành Vật lý học, (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (TMT2023) Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lí, (PHY2302) Nhiệt động học và Vật lý phân tử
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)