Dữ liệu biên mục

Information and communication technologies in teacher education: a planning guide
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81480
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: UNESCO
Tình trạng vật lý: 237 p.
Từ khóa: Educational technology ; Công nghệ giáo dục
Danh mục: Giáo dục
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (TMT2027) Lập trình phần mềm dạy học trên máy tính, (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)