Dữ liệu biên mục

Handbook on physical properties of semiconductors
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81476
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Adachi, Sadao
Thông tin xuất bản: Kluwer Academic Publishers
Tình trạng vật lý: 500 p.
Từ khóa: Vật lý ; Chất bán dẫn ; Semiconductors; Điện tử ; Electricity
Danh mục: Vật lý
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3347) Vật lí bán dẫn
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)