Dữ liệu biên mục

ATLAS detector and physics performance : Technical Design Report. Volume 2
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81395
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Không nhà xuất bản
Tình trạng vật lý: 521 p.
Từ khóa: ATLAS ; Vật lý học ; Kỹ thuật
Danh mục: Vật lý
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3378) Thực tập Vật lí năng lượng cao và vũ trụ học
Năm xuất bản: 1999
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Table Of Contents -- Physics overview -- QCD processes at the LHC -- Physics of electroweak gauge bosons -- B-physics . -- Heavy quarks and leptons . -- Higgs Bosons -- Supersymmetry -- Other physics beyond the Standard Model -- Members of the ATLAS Col
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)