Dữ liệu biên mục

Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5: Chỉ dẫn bằng hình cho người mới sử dụng. Tập 2, (Phần nâng cao)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81229
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Công Minh; Đức Hào
Thông tin xuất bản: Hồng Đức
Tình trạng vật lý: 386 tr.
Từ khóa: Type, Layer Style, Panel Paths, Mặt nạ
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin, Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Cuốn sách gồm 12 chương: Chương 10: Tạo các mặt nạ Chương 11: Sử dụng Panel Paths Chương 12: Làm việc với các Layer Style Chương 13: Sáng tạo với chữ (Type)….
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)