Dữ liệu biên mục

Cơ sở ngôn ngữ học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81161
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Thiện Giáp
Thông tin xuất bản: Khoa học xã hội
Tình trạng vật lý: 268 tr.
Từ khóa: Ngôn ngữ học
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7140233) Ngành Sư phạm Tiếng Pháp, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (SPTP_TK) Tài liệu tham khảo, (FRE2042) Ngôn ngữ học xã hội
Năm xuất bản: 1998
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Trình bày bản chất và chức năng của ngôn ngữ, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ. Ngôn ngữ với tư duy và văn hoá. Các ngôn ngữ trên thế giới. Khái niệm về chữ viết, ngôn ngữ học, ngữ âm học, từ vựng học, ngữ pháp học, ngữ nghĩa học, ngữ dụng học
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)