Dữ liệu biên mục

Bài tập lý thuyết hàm biến phức
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81117
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Vonkovưski, L.I.; Lunxơ, G.L.
Thông tin xuất bản: Đại học và trung học chuyên nghiệp
Tình trạng vật lý: 620 tr.
Từ khóa: Hàm biến phức, Chuỗi lũy thừa, Tích phân
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1974
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Giới thiệu về số phức và hàm biến phức. Những ánh xạ bảo giác liên hệ với các hàm sơ cấp. Tích phân và chuỗi luỹ thừa. Tích vô hạn. Hàm nguyên và hàm phân hình...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)