Dữ liệu biên mục

Physics: for scientists and engineers with modern physics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80920
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Serway, Raymond A.
Thông tin xuất bản: Saunders college publishing
Tình trạng vật lý: 383 p.
Từ khóa: Physics ; Vật lý
Danh mục: Vật lý
Môn học: (07MC) Môn chung, (INS1158) Vật lí 1
Năm xuất bản: 1997
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)