Dữ liệu biên mục

WordPress web design for dummies
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80770
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Sabin-Wilson, Lisa
Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons
Tình trạng vật lý: 387 p.
Từ khóa: Web sites -- Design ; Web sites -- Authoring programs ; ; Web site -- Thiết kế
Danh mục: Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (NMT&KHTT) Ngành Máy tính và Khoa học thông tin, (MAT3542) Phát triển ứng dụng web
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Establishing a WordPress foundation. Exploring web design with WordPress ; Understanding WordPress requirements ; Installing WordPress on your web server ; Managing content with WordPress -- Choosing the right tools. Exploring editors, browsers, and FTP ; Choosing graphics and software resources ; Choosing colors and fonts ; Planning your design strategy -- Working with WordPress themes. Finding and installing a WordPress theme ; Working with the default theme: twenty thirteen ; Dissecting themes and templates ; Displaying content with widgets and template tags ; Understanding parent and child themes -- Building your custom website. Using basic CSS and HTML to customize your site design ; Designing for WordPress as a CMS ; Enhancing your website with plugins -- The part of tens. Ten powerful plugins for WordPress ; Ten well-designed sites that use WordPress as a CMS.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)