Dữ liệu biên mục

Web standards creativity : innovations in web design with XHTML, CSS, and DOM scripting
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80769
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Adams, Cameron ; Boulton, Mark ; Clarke, Andy ; Collison, Simon ; Croft, Jeff
Thông tin xuất bản: Friendsof ED
Tình trạng vật lý: 281 p.
Từ khóa: Web site development ; Web sites -- Authoring programs ; Web sites -- Design -- Handbooks, manuals, etc. ; XHTML (Document markup language) ; Phát triển trang web
Danh mục: Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (NMT&KHTT) Ngành Máy tính và Khoa học thông tin, (MAT3542) Phát triển ứng dụng web
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Layout Magic -- Semantic Structure, Dirty Pretty Presentation -- Taming a Wild CMS with CSS, Flash, and JavaScript -- New York Magazine: My, What a Classy -- Designing for Outside the Box -- Creative Use of PNG Transparency in Web Design -- Effective Print Techniques Applied to CSS Design -- Grid Design for the Web -- Bridging the Type Divide: Classic Typography with CSS -- DOM Scripting Gems -- Print Magic: Using the DOM and CSS to Save the Planet -- Creating Dynamic Interfaces Using JavaScript -- Accessible Sliding Navigation.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)