Dữ liệu biên mục

Web security portable reference
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80768
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Shema, Mike
Thông tin xuất bản: McGraw-Hill/Osborne
Tình trạng vật lý: 241 p.
Từ khóa: Web sites -- Security measures ; Computer networks -- Security measures ; An ninh máy tính
Danh mục: Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (NMT&KHTT) Ngành Máy tính và Khoa học thông tin, (MAT3542) Phát triển ứng dụng web
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)