Dữ liệu biên mục

Web design with HTML and CSS: digital classroom
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80767
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Osborn, Jeremy ; Smith, Jennifer ; AGI Creative Team
Thông tin xuất bản: Wiley Pub.
Tình trạng vật lý: 307 p.
Từ khóa: Web sites -- Design ; Web site -- Thiết kế
Danh mục: Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (NMT&KHTT) Ngành Máy tính và Khoa học thông tin, (MAT3542) Phát triển ứng dụng web
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)