Dữ liệu biên mục

Wide bandgap semiconductors : fundamental properties and modern photonic and electronic devices
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80547
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 481 p.
Từ khóa: Wide gap semiconductors ; Chất bán dẫn ; Vật liệu bán dẫn
Danh mục: Kỹ thuật điện & điện tử
Môn học: (NKHVL) Ngành Khoa học vật liệu, (PHY3712) Vật liệu và công nghệ bán dẫn
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)