Dữ liệu biên mục

Statistical mechanics (3rd ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80531
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Pathria, R. K.
Thông tin xuất bản: Elsevier/Academic Press
Tình trạng vật lý: 722 p.
Từ khóa: Thống kê lượng tử ; Vật lý
Danh mục: Vật lý, ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Môn học: (NKHVL) Ngành Khoa học vật liệu, (7440102) Ngành Vật lý học, (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3608) Cơ học thống kê , (PHY3333) Thống kê lượng tử, (MAT3303) Vật lý thống kê, (PHY3608) Cơ học thống kê, (E-journals) ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: The statistical basis of thermodynamics -- Elements of the ensemble theory -- The canonical ensemble -- The grand canonical ensemble -- Formulation of quantum statistics -- The theory of simple gases -- Ideal Bose systems -- Ideal Fermi systems -- Thermod
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)