Dữ liệu biên mục

Statistical mechanics (2nd ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80530
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Pathria, R. K.
Thông tin xuất bản: Butterworth-Heinemann
Tình trạng vật lý: 540 p.
Từ khóa: Thống kê lượng tử ; Vật lý
Danh mục: Vật lý
Môn học: (NKHVL) Ngành Khoa học vật liệu, (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3608) Cơ học thống kê , (MAT3303) Vật lý thống kê
Năm xuất bản: 1996
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)