Dữ liệu biên mục

Semiconductor physics: an introduction (8th ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80522
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Seeger, Karlheinz
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 536 p.
Từ khóa: Điện tử học ; Chất bán dẫn
Danh mục: Vật lý
Môn học: (NKHVL) Ngành Khoa học vật liệu, (MAT3347) Vật lý bán dẫn
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Elementary properties of semiconductors -- Energy band structure -- Semiconductor statistics -- Charge and energy transport in a nondegenerate electron gas -- Carrier diffusion processes -- Scattering processes in a spherical one-valley model -- Charge tr
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)