Dữ liệu biên mục

Optical processes in semiconductors
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80504
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Pankove, Jacques I., 1922-
Thông tin xuất bản: Prentice-Hall
Tình trạng vật lý: 435 p.
Từ khóa: Vật lý ; Chất bán dẫn; Semiconductors ; Optical properties
Danh mục: Vật lý
Môn học: (NKHVL) Ngành Khoa học vật liệu, (PHY3353) Quang bán dẫn
Năm xuất bản: 1971
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)