Dữ liệu biên mục

Ultraviolet light and its uses
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80403
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Cycleback, David
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 82 p.
Từ khóa: Ultraviolet light , Ultraviolet radiation Physiological effect
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống, Giải phẫu & Sinh lý học
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Ultraviolet Light and Its Uses is a short introduction and guide to ultraviolet light (UV) and its many and varied practical uses. It covers the elemental basics of ultraviolet and other forms of electromagnetic radiation, shows a plethora of practical and interesting uses of ultraviolet light that the reader can do, and gives a survey of its uses in more advanced areas including medicine, science and industry...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)