Dữ liệu biên mục

Offshore Oil and Gas Decommissioning
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80394
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Jones, J. Clifford
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 93 p.
Từ khóa: Offshore Oil
Danh mục: Sách, Hóa học, Kỹ thuật hóa học
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: All facets of offshore decommissioning are discussed in a form suitable for the new entrant to the subject. In particular a professional having previously specialised in production now on a learning curve for decommissioning will . It is expected that a power point presentation based on the content of the book for training purposes will become available. Enquiries on this should be addressed to the author...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)