Dữ liệu biên mục

Mechanics, Thermodynamics, Oscillations and waves: College Physics I: Notes and exercises
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80389
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Gebreselasie, Daniel
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 276 p.
Từ khóa: Mechanics, Oscillations, Thermodynamics
Danh mục: Sách, Vật lý, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book is an algebra based treatment of mechanics and thermodynamics. The concepts discussed include motion, vectors, forces, relationship between forces and motion, work, energy, relationship between work and energy, conservation of energy, momentum, conservation of momentum, collisions, torque, relationship between torque and rotational motion, physics of solids and fluids, temperature, expansion of metals and gasses, heat, relationship between heat and temperature, phase changes, ways of transfer of heat, laws of thermodynamics, harmonic motion and waves, sound waves, and standing waves...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)