Dữ liệu biên mục

Mechanics and Oscillations: University Physics I: Notes and exercises Daniel Gebreselasie
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80388
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Gebreselasie, Daniel
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 319 p.
Từ khóa: Mechanics, Oscillations
Danh mục: Sách, Vật lý, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book is a calculus based treatment of mechanics. The concepts discussed include, measurement and significant figures, motion variables, vectors, forces, relationship between forces and motion, relationship between forces and circular motion, work, energy, relationship between work and energy, potential energy and conservation of mechanical energy, momentum, conservation of momentum, collisions, center of mass, rotational motion, moment of inertia, torque, relationship between torque and rotational motion about a fixed axis, physics of solids and fluids, gravitation and oscillatory motion...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)