Dữ liệu biên mục

Electricity, Magnetism, Optics and Modern Physics: College Physics II. Notes and exercises Daniel Gebreselasie
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80356
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Gebreselasie, Daniel
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 260 p.
Từ khóa: Electricity, Magnetism
Danh mục: Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật, Kỹ thuật điện & điện tử
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book is an algebra based treatment of electricity, magnetism and introduction to modern physics. The concepts discussed include electric forces and fields, electrical energy and potential difference, capacitance, Ohm’s law, resistance, Kirchoff’s rules, magnetic forces and fields, circuits, Faraday’s law and Lenz’s rule, properties of light such as reflection, refraction, dispersion, interference and polarization, properties of images formed by mirrors and lenses, introduction to relativity and quantum mechanics, Bohr’s model of the atom, radio activity, binding energy and nuclear reactions...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)