Dữ liệu biên mục

Electricity and Magnetism: University physics II Part 1: Notes and excercises
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80355
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Gebreselasie, Daniel
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 267 p.
Từ khóa: Electricity, Magnetism
Danh mục: Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật, Kỹ thuật điện & điện tử
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)