Dữ liệu biên mục

Concepts In Scientific Writing
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80353
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Jones, J. Clifford
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 70 p.
Từ khóa: Scientific
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The book draws on history and philosophy of science, there being for example a discussion of formal logic as it relates to writing. The writings of personages including Michael Faraday and Isaac Newton are drawn on as examples, as are those of several Nobel Laureates including Richard Feynman. Quotations from these are analysed and commented upon. The text contains illustrations, including one of the title page of Newton’s Principia...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)