Dữ liệu biên mục

Combustion In Pre Industrial English Literature
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80352
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Jones, J. Clifford
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 225 p.
Từ khóa: Combustion
Danh mục: Sách, Nhân văn, Văn học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)