Dữ liệu biên mục

NLP Skills for Learning: A practical handbook for increasing learning potential
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80204
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Freeth, Peter
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 178 p.
Từ khóa: Skills for Learning
Danh mục: Sách, Tâm lý học, Tâm lý học ứng dụng
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)