Dữ liệu biên mục

Truth and interpretation in Social Science: With particular reference to case studies
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80071
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Maaloe, Erik
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 233 p.
Từ khóa: Social science
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Book 1 & 2 are an illustrated history-conscious discussion of an array of different explanatory, interpretative approaches to social research as well in the understanding mode, mainly with case research as its base. The presentation refer to a lot of examples and is unique as the three approaches are presented as a whole rather than as competing, mutually exclusive
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)