Dữ liệu biên mục

Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900 1930
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79961
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Trần, Đình Hượu ; Lê, Chí Dũng
Thông tin xuất bản: ĐH và GDCN
Tình trạng vật lý: 438 tr.
Từ khóa: Lịch sử văn học , Văn học Việt Nam
Danh mục: Sách, Nhân văn, Văn học
Môn học: (7320303) Ngành Lưu trữ học, (LIT1101) Văn học Việt Nam đại cương (Phần văn học dân gian Việt Nam), (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1988
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)