Dữ liệu biên mục

Wie ist Fremdverstehen lehr und lernbar? : Vorträge aus dem Graduiertenkolleg "Didaktik des Fremdverstehens"
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79944
Mã ngôn ngữ: de
Thông tin xuất bản: Narr
Tình trạng vật lý: 342 s.
Từ khóa: Văn hóa , Ngôn ngữ , Phương pháp giảng dạy, Tiếng Đức , Interkulturelles Verstehen , Fremdsprachenunterricht , Aufsatzsammlung
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7220205) Ngành Ngôn ngữ Đức, (FLF1002) Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, (GER3027) Lý thuyết dịch, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2000
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)