Dữ liệu biên mục

Data mining : concepts and techniques. (3rd ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79930
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Han, Jiawei; Kamber, Micheline; Pei, Jian
Thông tin xuất bản: Elsevier
Tình trạng vật lý: 740 p.
Từ khóa: Data mining, Khai thác dữ liệu
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin, Khoa học & Công nghệ thông tin, ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Môn học: (7340405) Ngành Hệ thống thông tin quản lí, (52480101) Ngành Khoa học máy tính , (52480104) Ngành Hệ thống thông tin, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (INT3209) Khai phá dữ liệu , (INT3209) Khai phá dữ liệu , (INT3209) Khai phá dữ liệu , (INT3209) Khai phá dữ liệu , (INT3209) Khai phá dữ liệu , (7320205) Ngành Quản lý thông tin, (INF1102) Nhập môn khoa học dữ liệu, (INS2061) Khai phá dữ liệu & phân tích kinh doanh, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (Thí điểm) Ngành Khoa học dữ liệu, (MAT3534) Khai phá dữ liệu, (E-journals) ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Introduction Getting to know your data Data processing Data warehousing and online analytical processing Data cube technology Mining frequent patterns, associations, and correlations : basic concepts and methods Advanced pattern mining Classification : basic concepts Classification : advanced methods Cluster analysis : basic concepts and methods Advanced cluster analysis Outlier detection Data mining trends and research frontiers.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)