Dữ liệu biên mục

Applied Thermodynamics: Software Solutions. Part IV (Psychrometrics, Reactive systems 1st edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79841
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Dr. M. Thirumaleshwar
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 291 p.
Từ khóa: Thermodynamics
Danh mục: Sách, Vật lý, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)