Dữ liệu biên mục

Applied Thermodynamics: Software Solutions Vapor compression Refrigeration cycle + Problems (Mathcad)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79838
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Dr. M. Thirumaleshwar
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 242 p.
Từ khóa: Thermodynamics
Danh mục: Sách, Vật lý, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: In this book, as with other books of this series, the focus is on the solutions to problems using computer software. Only the essential theory and summary of equations required for calculations are given at the beginning of the chapter…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)