Dữ liệu biên mục

Applied Thermodynamics: Software Solutions Vapor compression Refrigeration cycle + Problems (Mathcad)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79837
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Dr. M. Thirumaleshwar
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 206 p.
Từ khóa: Thermodynamics
Danh mục: Sách, Vật lý, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book, viz. “Applied Thermodynamics: Software solutions – Vapor compression refrigeration cycles” is a supplement to the Part-III of the popular, free ebook series on Applied Thermodynamics: Software Solutions by the same author, published by Bookboon...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)