Dữ liệu biên mục

Buzz or Zap?: Consumer psychology for the 21st century
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79797
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Brink, T.L
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 184 p.
Từ khóa: Consumer psychology
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Content 1: Face Your Ultimate Competitor Conten 2: How Consumers Make Decisions Content 3: The Hide And Seek Of Advertising,…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)