Dữ liệu biên mục

Global Trends and Patterns in Carbon Mitigation
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79792
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Jones, Clifford
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 146 p.
Từ khóa: Emission, Khí Thải
Danh mục: Sách, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường, Khoa học môi trường
Môn học: (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book analyses, country by country and region by region, responses to the worldwide demand for reductions in carbon dioxide emissions. The discussion is quantitative and contains many related calculations. There are discussions of how the respective countries have fulfilled their obligations under the Kyoto Protocol and detailed coverage of some of novel technologies for energy production with reduced or nil carbon footprint...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)