Dữ liệu biên mục

Business Law Now!: Exercises. Part II
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79767
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Crucitti, Caterina
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 213 p.
Từ khóa: Business Law
Danh mục: Sách, Luật & Tội phạm học, Pháp luật
Môn học: (05-KL-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: These exercises supplement the succinct online-textbook, a non-lawyer’s version of business law concepts. They provide a useful learning tool designed to reinforce the key concepts in business and commercial law
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)