Dữ liệu biên mục

Business Law Now!. Part I
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79766
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Crucitti, Caterina
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 366 p.
Từ khóa: Business Law
Danh mục: Sách, Luật & Tội phạm học, Pháp luật
Môn học: (05-KL-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Business Law – Now! Is a new succinct online-textbook. The author has attempted to focus and highlight the more important commercial and business applications of the areas of the law covered in todays globalised business world
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)