Dữ liệu biên mục

OPEC: Its Role and Influence since 1960
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79696
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Jones, J. Clifford
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 51 p.
Từ khóa: Science and Technology, Engineering, Petroleum Engineering
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Kinh tế học
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2019
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book describes the activity of OPEC, having regard to the enormous role in world economics played by its members corporately. The science of oil supply has its place in the book, which also deals with such things as the 1973 oil embargo. It is intended that students of oil and gas production as well as established professionals will benefit from reading or consulting it...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)