Dữ liệu biên mục

The 2010 Gulf Coast Oil Spill
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79685
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Jones, J. Clifford
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 37 p.
Từ khóa: Earth Science, Politics, Society and Social Sciences, Macondo, Deepwater Horizon, Plumes, Oil Spill, Gulf Coast
Danh mục: Sách, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường, Khoa học môi trường
Môn học: (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The 2010 Deepwater Horizon oil spill in the Gulf of Mexico will have a place in history as one of the major environmental disasters of the early 21st Century. Although scholars and experts will continue to examine the event and its consequences far into the future, Dr. J.C. Jones, a senior lecturer in the Department of Engineering at the University of Aberdeen and a frequently consulted expert during the crisis itself, has prepared a preliminary digital monograph on the 2010 BP oil spill. This e-book provides the lay-reader with an impartial overview of the circumstances leading to the crisis as well as an early analysis of the gulf coast oil spill events. It is available as a free download here...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)