Dữ liệu biên mục

Anthracite Coals: An Overview
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79673
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Jones, J. Clifford
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 105 p.
Từ khóa: Anthracite, Anthracite coal
Danh mục: Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật, Kỹ thuật công nghiệp
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The book is comprehensive, dealing first with reserves of anthracite and with related petrography. Culm – anthracite waste – features frequently in the book. Actual and projected anthracite mining are discussed in turn and exploration also has its due place. As would be expected, power generation has major coverage as do gasification and carbonisation. Coal-bed methane production from anthracite is described, and anthracite in calcined form is covered as well as anthracite in briquetted form...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)