Dữ liệu biên mục

Fuel usage of peat in industrial times
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79671
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Jones, J. Clifford
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 85 p.
Từ khóa: Peat, Electricity generation, Carbonised Peat, Carbon sequestration
Danh mục: Sách, Hóa học, Kỹ thuật hóa học
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electricity production with peat internationally is covered, with some emphasis on Finland and the Republic of Ireland. Less developed countries covered include Rwanda. Peat in briquetted or pelletised form is discussed next, and coverage of peat in carbonised form follows. Steam activation of the carbonised product to make an adsorbent carbon features with some numerical details...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)