Dữ liệu biên mục

Tin học trong công nghệ sinh học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79623
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Chu, Văn Mẫn
Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Tình trạng vật lý: 259 tr.
Từ khóa: Công nghệ sinh học , Phân tích dữ liệu , Ứng dụng tin học
Danh mục: Sách, Hóa học, Kỹ thuật hóa học
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (BIO2205) Thống kê sinh học, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Công nghệ sinh học là một lĩnh vực khoa học trẻ, đa ngành, phát triển rất năng động và hết sức mạnh mẽ với các nội dung: Tiếp cận và sử dụng phần mềm Microsoft excel trong nghiên cứu sinh học; Thu thập số liệu, cách thu thập số liệu. Sắp xếp hệ thống hóa số liệu đã thu được; Lưu trữ và xác định mối liên hệ giữa nhiều hệ thống số liệu bằng công cụ excel; Giới thiệu về internet, cơ sở dữ liêu công nghệ sinh học trên internet và phân tích kết quả nghiên cứu theo chương trình Tin - sinh học
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)